1.Všeobecné ustanovenia

1.  Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú vypracované našou spoločnosťou pre účastníkov obchodného styku a slúžia ako pre predávajúceho tak aj pre našich obchodných partnerov, kde majú jasnú a záväznú podobu pri riešení obchodných záležitostí. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a súboru pravidiel INCOTERMS.

2. Zmeny, doplnky  a dodatky týchto podmienok vyžadujú písomnú dohodu oboch strán, inak sú neplatné.

3. Ak predávajúci alebo kupujúci  nesplní niektorý  zo svojich záväzkov, môže predávajúci alebo kupujúci trvať na jeho splnení, alebo odstúpiť od objednávky/zmluvy. Účastníci tejto objednávky/zmluvy majú  nárok  na náhradu škody, ktorá mu vznikla nesplnením záväzku.

2. Podmienky dodania

1. V prípade, že kupujúci odobral tovar od predávajúceho na základe riadnej objednávky/zmluvy kupujúceho, má sa za to, že kupujúci súhlasil so všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami predávajúceho v celom rozsahu a bez výhrad.

2. Dodávka sa považuje za uskutočnenú dodaním tovaru v požadovanom  množstve, kvalite, termíne a parite v zmysle pravidiel INCOTERMS  dohodnutej v tejto objednávke/zmluve,  pričom predávajúci  je povinný dodať s dodávkou doklady požadované  kupujúcim.

3. Preprava, prípadné vybavenie  licencie, povolení, formalít povinnosti kupujúceho  a predávajúceho sú stanovené  dohodnutou dodacou podmienkou v objednávke/zmluve podľa pravidiel INCOTERMS .

4. Predávajúci je povinný dodať tovar v čase, mieste a spôsobom, dohodnutým v tejto objednávke/zmluve.

5. Predávajúci  je povinný odovzdať kupujúcemu sprievodné  doklady ( dodací list, atest, prípadne iné) v termíne, ktorým dostatočne umožní prevziať tovar, ktorý je dohodnutý, najneskôr  však  spolu s dodávkou tovaru.

3. Cena

1. Kúpna cena je určená podľa cenníkov platných v príslušnom kameňolome ak nie je v objednávke uvedené inak.

2.Dohoda o cene predmetu objednávky/zmluvy (popri druhu, množstve, kvalitatívnych parametroch, termíne a mieste dodania) je jednou zo základných  podmienok  a bez jej dohody  alebo aspoň  stanovení spôsobu  jej  dodatočného určenia je objednávka/zmluva  neplatná.

3. Jednotková cena je určená v EURÁCH bez DPH, ak v objednávke/zmluve nie je určené inak.

4. Kupujúci uhradí  kúpnu cenu predávajúcemu podľa skutočne odobratého množstva tovaru, pričom výlučne záväzné je množstvo tovaru uvedené vo vážnych (dodacích) lístoch.

4. Platobné podmienky

1. Kupujúci zaplatí za tovar dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho.

2. Zmluvné strany označujú faktúru za daňový doklad, na základe ktorého sa bude vykonávať  úhrada splnených dodávok prevodnými príkazmi medzi peňažnými ústavmi zmluvných strán.

3. Faktúra musí obsahovať  obvyklé náležitosti v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov.

4. Podkladom na vystavenie faktúry budú vážne(dodacie) listy. Množstvo tovaru v objednávke/zmluve kupujúceho je len orientačné.

5. Predávajúci  môže účtovať úrok za oneskorenú úhradu za obdobie  od splatnosti  dĺžnej sumy  do jej zaplatenia  vo výške

0,05 % z ceny tovaru ( z neuhradenej sumy ) za každý deň omeškania platby.

5. Zodpovednosť  za vady  a reklamácie

Zodpovednosť  predávajúceho za vady výrobkov ( tovaru )  a náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6. Okolnosti   vylučujúce zodpovednosť

1. V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v dobe platnosti tejto objednávke/zmluve predvídať a ktoré spôsobia prekážku v plnení, je predávajúci  aj kupujúci oprávnený posunúť lehotu plnenia  o dobu, počas ktorej prekážka trvala ( napr. živelné pohromy, štrajky apod. )

2. Okolnosti ktoré sú kupujúcim alebo predávajúcim neovplyvniteľné ( napr. obchodné, menové, politické, colné a prípadne iné opatrenia úradov a podobné udalosti vyššej moci), vylučujú zodpovednosť kupujúceho  a predávajúceho a oprávňujú ich k odstúpeniu od potvrdenej zmluvy bez nároku na náhradu škody.

7. Vlastnícke  právo  tovaru

1. Kupujúci sa stáva vlastníkom dodaného tovaru po úhrade kúpnej ceny.

2 Nebezpečenstvo škody, straty alebo poškodenia materiálu prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru predávajúcemu na prepravu do miesta určenia(podmienky INCOTERMS , objednávky a Obch. zákonník.)

8. Záverečné ustanovenia

1. V prípade ak by jednotlivé všeobecné obchodné a dodacie podmienky  boli právne neúčinné alebo sa právne neúčinnými stali, platnosť  ostatných ustanovení zostáva nedotknutá.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy,  ktoré nie sú zmluvne výslovne upravené, sa riadia  všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany  sa dohodli riešiť prípadné spory vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, je vo veci oprávnený konať a rozhodovať súd podľa ustanovenia  Občianskeho súdneho poriadku platného  na území  Slovenskej republiky.

4. Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky vstupujú do   

platnosti od 1. 7. 2013.