Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú vypracované našou spoločnosťou pre účastníkov obchodného styku a slúžia ako pre predávajúceho tak aj pre našich obchodných partnerov, kde majú jasnú a záväznú podobu pri riešení obchodných záležitostí. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a súboru pravidiel INCOTERMS.

2. Zmeny, doplnky a dodatky týchto podmienok vyžadujú písomnú dohodu oboch strán, inak sú neplatné.

3. Ak predávajúci alebo kupujúci nesplní niektorý zo svojich záväzkov, môže predávajúci alebo kupujúci trvať na jeho splnení, alebo odstúpiť od objednávky/zmluvy. Účastníci tejto objednávky/zmluvy majú nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla nesplnením záväzku.

2. Podmienky dodania

1. V prípade, že kupujúci odobral tovar od predávajúceho na základe riadnej objednávky/zmluvy kupujúceho, má sa za to, že kupujúci súhlasil so všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami predávajúceho v celom rozsahu a bez výhrad.

2. Dodávka sa považuje za uskutočnenú dodaním tovaru v požadovanom množstve, kvalite, termíne a parite v zmysle pravidiel INCOTERMS dohodnutej v tejto objednávke/zmluve, pričom predávajúci je povinný dodať s dodávkou doklady požadované kupujúcim.

3. Preprava, prípadné vybavenie licencie, povolení, formalít povinnosti kupujúceho a predávajúceho sú stanovené dohodnutou dodacou podmienkou v objednávke/zmluve podľa pravidiel INCOTERMS .

4. Predávajúci je povinný dodať tovar v čase, mieste a spôsobom, dohodnutým v tejto objednávke/zmluve.

5. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu sprievodné doklady ( dodací list, atest, prípadne iné) v termíne, ktorým dostatočne umožní prevziať tovar, ktorý je dohodnutý, najneskôr však spolu s dodávkou tovaru.

3. Cena

1. Kúpna cena je určená podľa cenníkov platných v príslušnom kameňolome ak nie je v objednávke uvedené inak.

2.Dohoda o cene predmetu objednávky/zmluvy (popri druhu, množstve, kvalitatívnych parametroch, termíne a mieste dodania) je jednou zo základných podmienok a bez jej dohody alebo aspoň stanovení spôsobu jej dodatočného určenia je objednávka/zmluva neplatná.

3. Jednotková cena je určená v EURÁCH bez DPH, ak v objednávke/zmluve nie je určené inak.

4. Kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu podľa skutočne odobratého množstva tovaru, pričom výlučne záväzné je množstvo tovaru uvedené vo vážnych (dodacích) lístoch.

4. Platobné podmienky

1. Kupujúci zaplatí za tovar dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho.

2. Zmluvné strany označujú faktúru za daňový doklad, na základe ktorého sa bude vykonávať úhrada splnených dodávok prevodnými príkazmi medzi peňažnými ústavmi zmluvných strán.

3. Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov.

4. Podkladom na vystavenie faktúry budú vážne(dodacie) listy. Množstvo tovaru v objednávke/zmluve kupujúceho je len orientačné.

5. Predávajúci môže účtovať úrok za oneskorenú úhradu za obdobie od splatnosti dĺžnej sumy do jej zaplatenia vo výške

0,05 % z ceny tovaru ( z neuhradenej sumy ) za každý deň omeškania platby.

5. Zodpovednosť za vady a reklamácie

Zodpovednosť predávajúceho za vady výrobkov ( tovaru ) a náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v dobe platnosti tejto objednávke/zmluve predvídať a ktoré spôsobia prekážku v plnení, je predávajúci aj kupujúci oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, počas ktorej prekážka trvala ( napr. živelné pohromy, štrajky apod. )

2. Okolnosti ktoré sú kupujúcim alebo predávajúcim neovplyvniteľné ( napr. obchodné, menové, politické, colné a prípadne iné opatrenia úradov a podobné udalosti vyššej moci), vylučujú zodpovednosť kupujúceho a predávajúceho a oprávňujú ich k odstúpeniu od potvrdenej zmluvy bez nároku na náhradu škody.

7. Vlastnícke právo tovaru

1. Kupujúci sa stáva vlastníkom dodaného tovaru po úhrade kúpnej ceny.

2 Nebezpečenstvo škody, straty alebo poškodenia materiálu prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru predávajúcemu na prepravu do miesta určenia(podmienky INCOTERMS , objednávky a Obch. zákonník.)

8. Záverečné ustanovenia

1. V prípade ak by jednotlivé všeobecné obchodné a dodacie podmienky boli právne neúčinné alebo sa právne neúčinnými stali, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy, ktoré nie sú zmluvne výslovne upravené, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany sa dohodli riešiť prípadné spory vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, je vo veci oprávnený konať a rozhodovať súd podľa ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku platného na území Slovenskej republiky.

4. Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky vstupujú do

platnosti od 1. 7. 2013.